Jídelna

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

 • Školní stravování je poskytováno dětem, které jsou přítomny v mateřské škole. Je-li dítě přítomno v mateřské škole v době podávání jídla, musí se stravovat vždy (vyhláška č. 14/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění). Školní stravování zajišťuje stravování dětí podle jednotlivých věkových kategorií a výživových norem.                
 • Nepřítomnost dítěte je nutné nahlásit den předem do 12:00 hodin, jinak bude jídlo připraveno.
 • Pokud zákonný zástupce neomluví nepřítomnost dítěte včas, bude cena za stravu započítána (vyhláška č. 14/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, školní řád). První den neomluvené nepřítomnosti dítěte v mateřské škole si může zákonný zástupce jídlo odebrat v přinesené nádobě.
 • Před nástupem dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole vyplní zákonný zástupce tiskopis přihlášky  ke školnímu stravování dítěte v MŠ. Rodiče písemně oznámí, který typ stravy bude dítě odebírat (viz. přihláška).
 • Případnou změnu odebíraného typu stravy projednají s ředitelkou mateřské školy.
 • Každou výjimečnou změnu odebíraného druhu stravy v určitý den je nutné den předem zapsat do sešitu v šatně dětí. Neoznámí-li zákonný zástupce změnu včas, bude pro dítě připraven dojednaný druh stravy.
 • Zákonný zástupce poskytne mateřské škole všechny důležité informace o stravování dítěte – omezení, okolnosti týkající se zdravotního stavu, stravovací návyky apod.
 • Strava se podává 4 x denně – přesnídávka, zeleninová nebo ovocná přesnídávka, oběd, svačina. Ke každému jídlu dostanou děti nápoj.
 • Děti mohou pít kdykoliv v průběhu dne. Pitný režim je zajištěn ve všech třídách – každé dítě má svůj hrnek na pití, která je umístěna ve třídě.
 • Jídlo je připravováno ve školní kuchyni a rozváženo na výdejny. V MŠ Gránická odváženo do třídy.
 • Jídlo je dětem podáváno ve třídě.
 • Dítě, které je přijato k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, by se mělo umět samo najíst. Všechny děti jsou v mateřské škole vedeny k samostatnosti při stolování i při sebeobsluze.
 • Všechny děti v posledním roce před zahájením školní docházky používají celý příbor (vidlička, nůž). Je-li  i mladší dítě navyklé používat celý příbor, je mu samozřejmě umožněno ho používat.

Odhlašování a přihlašování stravy

 • Obědy se odhlašují v MŠ do sešitů přihlášených a odhlášených dětí, v šatnách tříd, na telefon 515 226 527, + 420 736 511 224, e-mailem. sj.delnicka@seznam.cz nebo na e-mailu vedoucisj@mszndelnicka.cz
 • Strávník musí mít odhlášený oběd nejpozději do 12:00 den předem.
 • Zákonní zástupci dětí si mohou vyzvednout oběd do jídlonosičů pouze první den nepřítomnosti dítěte.
 • V dalších dnech nepřítomnosti nemá dítě nárok na odebrání jídla v rámci školního stravování.
 • Za neodebranou nebo neodhlášenou stavu se finanční náhrada neposkytuje.

Platba a cena stravného

 • Hotově u vedoucí školní jídelny do 5. dne v měsíci – od 7: 00-9:15 hod. a od 13:30-15:30 hod.
 • Z účtu peněžních ústavů – je třeba povolit „souhlas k inkasu“ ve prospěch účtu 304 541 586/0300 – splatnost do 15. dne následujícího měsíce.

 

Ceník stravného

 

CENA STRAVNÉHO:                         3-6 letí                  7-10 letí  

CELODENNÍ  STRAVA:                        43,-Kč                  47,-Kč            

POLODENNÍ STRAVA:                        34,-Kč                   38,-Kč

Dopolední přesnídávka:                    10,-Kč                   11,-Kč

Oběd :                                                  24,-Kč                   27,-Kč

Odpolední svačina:                               9,-Kč                    9,-Kč  

 

 

 

Termíny úhrad a vyúčtování

 • První inkaso šk.roku bude k říjnu za měsíc září (platba je tedy za předchozí měsíc), každou další platbu provádějte vždy tak, aby k 15. dni měsíce byla připsána na účet MŠ.
 • První platba v hotovosti šk. roku bude k říjnu za měsíc září (platba je tedy za předchozí měsíc), každou další platbu provádějte vždy tak, aby byla uskutečněna 5. dne následujícího měsíce.
 • Strávníci, kteří nebudou mít zaplaceno zařazeni do stravování = nedostanou oběd.
 • Platba za červen splatnost 15. června.

 

 Vážení rodiče, dopřejte dětem klid při stolování. 

Děti si vyzvedávejte až po obědě. Do budov MŠ vstupujte až v 12:15 hodin. Pokud Vaše dítě ještě nedojedlo, vyčkejte v šatně.

Děkují děti i zaměstnanci mateřské školy.

 

Časové schéma podávání stravy

Druh stravy                                                                      Časový údaj

Přesnídávka                                                                  08:00  –  08:30
Zelenina, ovoce                                                            09:30  –  09:45
Oběd                                                                               11:45  –  12:15
Svačina                                                                           14:15  –  14:45

 

Skip to content