O mateřské škole

Základní informace

Název:

Mateřská škola, Znojmo, Dělnická 2, příspěvková organizace

Adresa:       

Dělnická 2530/2, 669 02 Znojmo

Sídlo mateřské školy:

 

Kmenová MŠ: 

MŠ Dělnická 2530/2, 669 02 Znojmo

Odloučené pracoviště:

MŠ Gránická 1580/8, 669 02 Znojmo

Zřizovatel:  

Město ZNOJMO

IČO:   

709 83 542

Právní forma:

Datová schránka: 

příspěvková organizace od 1. 1. 2003

st4k4tc

Statutární orgán, ředitelka:

Ivana Jelenová

Statutární zástupce:

Zdeňka Kohoutková

Vedoucí školní jídelny:

Alena Vejmelková

E-mail: 

mszn.delnicka@tiscali.cz, sj.delnicka@seznam.cz

Kapacita školy:

223 dětí

Kapacita MŠ Dělnická 2

183 dětí

Kapacita MŠ Gránická 8

40 dětí

 

Provoz na jednotlivých pracovištích

od 6:00 hod.– do 16:30 hod.- MŠ Dělnická – počet tříd :                       7

od 6:30 hod. – do 16:00 hod.- MŠ Gránická – počet tříd:                      2

Obecná charakteristika

Vážení návštěvníci, součástí  mateřské školy Dělnická  je odloučené pracoviště mateřská škola Gránická.

Obě mateřské školy se nacházejí v těsné blízkosti historického centra města, toho využíváme zejména při seznamování dětí s historií a tradicemi města Znojma, upevňování pocitu sounáležitosti s místem, kde se děti narodily, k seznamování s historickými budovami (rotunda sv. Kateřiny, hrad, radniční věž a jiné objekty, historické podzemí). Blízkost Gránického lesoparku a Městského lesíka nám dává možnost seznamovat děti s přírodou a její ochranou. Děti mají možnost sledovat volně žijící zvířata a ptáky, seznamovat se s volně rostoucími rostlinami a stromy. V dosahu je i řeka Dyje a Gránický potok a děti se tak mohou seznámit i se životem v okolí vodních toků.

MŠ Dělnická – charakteristika školy

Mateřská škola Dělnická 2 je sedmitřídní škola s celodenním provozem. Kapacita MŠ Dělnická je 183 dětí.

Mateřská škola Dělnická je školou pavilónového typu. Do provozu byla uvedena v roce 1970. Třídy jsou umístěny ve třech jednopodlažních pavilonech. Každá třída, vyjma 7. třídy, má k dispozici vlastní lehárnu, výdejnu stravy, hygienické zázemí pro děti i zaměstnance a šatnu pro děti a personál.  Součástí objektu MŠ je i přízemní hospodářský pavilon, ve kterém je umístěna kuchyně, prádelna a ordinace dětské lékařky. Mateřskou školu obklopuje rozlehlá zahrada, která je postupně vybavována novými herními prvky.

Mateřská škola Dělnická byla zařazena do projektu Snižování energetické náročnosti budovy MŠ Armády 9 a MŠ Dělnická 2. Projekt, realizovaný v letech 2010 – 2012 byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Navrhovaná opatření spočívala v zateplení obvodových stěn, výměně otvorových výplní a zateplení střech.

V červenci a srpnu 2012 byla realizována přestavba vnitřních prostor MŠ a montáž vzduchotechniky. Vnitřní prostory MŠ neodpovídaly hygienickým požadavkům na přímé odvětrání. Výjimka byla schválena do konce roku 2012. Tato rekonstrukce situaci vyřešila.

V srpnu 2013 byla provedena celková rekonstrukce sociálního zařízení pro děti a zaměstnance v modrém pavilonu, včetně kompletní výměny rozvodů vody a odpadů. V témže roce byla vyměněna všechna svítidla ve třídách, tak, aby osvětlení vyhovovalo platným normám.

V červenci 2014 proběhla II. Etapa celkové rekonstrukce sociální zařízení pro děti a zaměstnance v oranžovém pavilonu. Na školní zahradě byly odstraněny poškozené betonové plochy a došlo i k částečné opravě chodníků.

V roce 2015 v červenci a srpnu byla provedena III. Etapa celkové rekonstrukce sociální zařízení pro děti a zaměstnance a výdejny stravy v zeleném pavilonu.

V roce 2016 byla provedena I. etapa opravy chodníků v areálu MŠ a zahrada byla doplněna o herní prvky.

V roce 2017 byla realizována oprava zídek na zahradě MŠ, oprava sociálního zařízení hračkárny modrého pavilonu

V roce 2018 byla provedena rekonstrukce kuchyně a oprava sklepních prostor hospodářského pavilonu. V březnu 2018 došlo k havárii vody v zeleném pavilonu. Následné opravy byly dokončeny v červenci 2018. Do konce roku 2018 byly realizovány opravy kuchyňky v modrém pavilonu, u třídy Kočičky a oprava sociálního zařízení v hračkárně zeleného pavilonu.

V roce 2019 byla opravena kuchyňka v oranžovém pavilonu a sociální zařízení pro zaměstnance v modrém a oranžovém pavilonu. Byla vyměněna krytina na stříškách spojovacích chodeb v areálu MŠ Dělnická.

MŠ Gránická – charakteristika školy

Mateřská škola Gránická je školou rodinného typu. Je umístěna ve vile v blízkosti Gránického údolí. V budově jsou 2 třídy, sociální zařízení pro děti a zaměstnance, šatny dětí a školní kuchyně. Třídy jsou využívány i jako lehárny dětí, lehátka se zde denně rozkládají.

 Mateřská škola Gránická byla uvedena do provozu v roce 1955 jako 1. mateřská škola ve Znojmě s celodenním provozem. Vzhledem ke stáří budovy je mateřská škola průběžně opravována. V roce 2005 byla provedena přístavba sociálního zařízení pro 2. třídu a pro zaměstnance. V roce 2007 bylo provedeno odvlhčení budovy a v létě 2009 bylo opraveno sociální zařízení pro 1. třídu. V červenci 2013 byla provedena oprava přípojky vody do budovy MŠ, byla položena nová krytina v šatnách dětí, na chodbách, v kuchyni a v relaxační místnosti pro děti. V témže roce byla vyměněna svítidla ve třídách.

V červenci 2014 byly opraveny zděné pilíře u brány, schodiště a poškozené zdivo na budově MŠ. V srpnu 2015 byla vybudována nová jímka a byla natřena. V roce 2016 byl prostor pod schodištěm a byla položena nová podlahová krytina ve třídě Květinky.

V dalších letech byly provedeny opravy chodníků v areálu školy, výměna oken, oprava verandy a oprava střechy na hlavní budově.

Budova mateřské školy je umístěna uprostřed zahrady, která je vybavena pískovišti, houpadly, hrazdou a houpačkami. Zahrada je využívána k pohybovým aktivitám dětí.

Personální zabezpečení

Personální  obsazení  mateřské  školy  Dělnická 2 – školní rok 2021/2022

Ředitelka: Jelenová Ivana         Zástupkyně ředitelky: Zdeňka Kohoutková

PEDAGOGICKÉ  PRACOVNICE

 1. třída OVEČKY: paní učitelky:  Bulantová Jitka, Cvachová Marie
 2. třída VČELIČKY: paní učitelky:  Jelenová Ivana, Žůrková Iveta
 3. třída KOČIČKY: paní učitelky:  Bc. Ferkovičová Kateřina, Buchtelová Petra
 4. třída HVĚZDIČKY: paní učitelky:  Nevěčná Zuzana, Michaela Zbořilová
 5. třída BERUŠKY: paní učitelky:  Polachová Dita, Hubená Jiřina
 6. třída JABLÍČKOVÁ: paní učitelky:  Čabalová Jitka, Zuzana Leinbergerová, Dis. 
 7. třída MOTÝLCI: paní učitelka: Benešová Ivana

PROVOZNÍ  PRACOVNICE

Školnice, topička:         Kloudová Věra

Školnice:                        Mecová Andrea

Školnice, pradlena:      Bobková Radka

Ekonomka, účetní:       Čermáková Marie

PRACOVNICE  ŠKOLNÍ  JÍDELNY

Vedoucí ŠJ:                    Vejmelková Alena

Vedoucí kuchařka:       Krištofová Jana

Kuchařky:                       Kloudová Markéta

                                         Nováková Jitka

                                         Matyščáková Věra

 

Personální  obsazení  mateřské  školy  Gránická 8 – školní rok 2021/2022

Ředitelka: Jelenová Ivana          Zástupkyně ředitelky: Kohoutková Zdeňka

PEDAGOGICKÉ  PRACOVNICE

 1. třída SLUNÍČKA: paní učitelka:  Bc. Čechová Michaela
 2. třída KVĚTINKY: paní učitelky:  Nováková Martina, Kohoutková Zdeňka

PROVOZNÍ  PRACOVNICE

Školnice:                          Ježková Iva

Ekonomka, účetní:        Čermáková Marie

PRACOVNICE  ŠKOLNÍ  JÍDELNY

Vedoucí ŠJ:                      Vejmelková Alena

Vedoucí kuchařka:         Kelčová Marie

Školní řád

Platný školní řád je umístěn na nástěnce v šatně všech tříd.

Zaměření mateřské školy

Při tvorbě našeho školního vzdělávacího programu jsme vycházeli z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání / RVP PV /.

Organizujeme vzdělávání tak, aby vedlo k naplňování rámcových cílů a prostřednictvím dílčích cílů z pěti vzdělávacích oblastí k rozvoji klíčových kompetencí dětí.

Cílem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat nároky, které jsou na ně kladeny.

F i l o z o f i í  naší školy je:
– vést děti ke zdravému životnímu stylu v úzké spolupráci s rodiči
– podporovat duševní pohodu dětí, rodičů a zaměstnanců
– vychovávat v dětech sounáležitost s regionem, vést je v duchu lidových tradic

Dlouhodobý cíl:

Chceme být školou, která je otevřená rodičům i veřejnosti, nabízíme spolupráci a komunikaci. Naší snahou je uplatňovat moderní metody a formy práce, individualizovat naši práci. Chceme být dětem i rodičům dobrým partnerem.

Školní vzdělávací program

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) s názvem: „Máme klíčů pět, otevřou nám svět“, který je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Kompletní ŠVP je k dispozici v šatnách dětí.

Při jeho tvorbě jsme vycházeli z reálných možností a podmínek naší mateřské školy.

Vzdělávací obsah je zpracován v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Úplata za předškolní vzdělání

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání je k nahlédnutí v šatnách dětí. Výše úplaty byla pro školní rok 2021/2022 je 210,- Kč/měsíc.

Spolupráce s partnery

Spolupráce se zřizovatelem, Město Znojmo

oblast:

 • čerpání z rozpočtu zřizovatele na opravu a údržbu budov
 • vítání občánků na Městském úřadě
 • výtvarné a kulturní akce ve spolupráci s městem Znojmem

např. zdobení vánočních stromků a velikonočních břízek, vystoupení u příležitosti Znojemského adventu a oslav velikonoc

Spolupráce s SPC pobočka Znojmo

 • logopedická depistáž v MŠ

Spolupráce s PPP

 • průběžně, dle potřeb v oblasti vedení dětí nadaných a talentovaných,
 • průběžně při vzdělávání  pedagogických pracovníků

Spolupráce s GPOA

oblast :

 • souvislé pedagogické praxe studentek

NAŠÍM CÍLEM JE:

 • co nejvíce se otevírat rodičům (vzájemné naslouchání, vstřícná a otevřená komunikace)
 • organizovat individuální setkání s rodiči (jednotné působení na dítě při výchově, zjištění požadavků a očekávání rodičů od MŠ – po domluvě je možná individuální konzultace, možnost nahlédnutí do dokumentace – portfolio – diagnostické záznamy)
 • poskytovat odbornou radu při problému a nabízet literaturu k dané problematice

PARTNERSKÉ VZTAHY S RODIČI

 • při zjištěných problémech dítěte je konzultován s rodiči společný přístup,
 • rodiče jsou upozorňováni na problémy dítěte se školní zralostí, je zprostředkováno odborné vyšetření v PPP
 • chráníme soukromí rodiny, s rodiči jednáme taktně, diskrétně, je respektována mlčenlivost, výchovné problémy nejsou řešeny před provozními pracovnicemi
 • na třídních schůzkách poskytujeme odborné rady v otázkách výchovy předškolních dětí, rodiče se mohou kdykoli zúčastnit veškerého dění v MŠ.

AKTIVITY

 • příprava dárečků pro rodiče na Vánoce,
 • příprava dárků ke Dni matek,
 • pomoc rodičů při drobných opravách a práci pro MŠ,
 • sponzorské dary pro MŠ,
 • rodiče mohou přijít spolu s dětmi do tříd a zúčastnit se her i práce s dětmi,
 • po dohodě návštěva na pracovišti rodičů,
 • nabídka odborné pomoci rodičům při výchovných a vzdělávacích zvláštnostech jejich dětí,
 • edukativně stimulační program pro předškolní děti.

Velice si vážíme projevené důvěry, jsme si vědomi, že nám svěřujete do péče to nejcennější, co máte – Vaše děti. Věříme, že naplníme Vaše očekávání a budeme pro Vás dobrými partnery, při výchově a vzdělávání vašich dětí.

SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU

 • Naše mateřská škola úzce spolupracuje se Základní školou, Znojmo, Václavské náměstí 8, s odloučeným pracovištěm Jubilejní park 23.
 • Na akce školy jsou zvány děti z naší MŠ. Pravidelně naše děti navštěvují ZŠ v období před zápisem do ZŠ. Základní škola pořádá akce i pro rodiče předškolních dětí.
 • O všech aktivitách jsou rodiče informování prostřednictvím nástěnek v šatnách dětí.

PROPAGACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

 • výtvarné soutěže – Talíř plný malování, Evropa ve škole aj.
 • hudební soutěže – Znojemský slavíček
 • sportovní soutěže – Karolinka kap – Běh do vrchu, atletické soutěže Čokoládová tretra, Česko se hýbe ve školách plných zdraví, Závody Dračích lodí
 • vítání občánků
 • akce pro seniory v MŠ i v pečovatelském domě, besídky, výroba drobných

dárečků

 • vystoupení dětí v rámci „Znojemského adventu“ Znojemských velikonoc,

oslav MDD

 • spolupráce s Národním parkem Podyjí – besedy, Městskými lesy Znojmo –

naučné vycházky, oslava Dne Země

Skip to content